19c
1800, diàn chí, 电池 +
1803, qī qiǎo bǎn, 七巧板 +
1804, huǒ chē, 火车 +
1807, lái Huá chuán Jī Dū Jiào: Mǎ Lǐ Xùn, 来华传基督教, 马礼逊 +
1807, Mǎ Lǐ Xùn lái Huá chuán Jī Dū Jiào; 马礼逊来华传基督教 +
1809-1882, Dá Ěr Wén, 达尔文, 学者, Charles Robert Darwin +
1809, guàn tou, 罐头 +
1812, Bái Xuě Gōng Zhǔ hé ... xiǎo ǎi rén, 白雪公主和...小矮人 +
1818-1883, Mǎ Kè Sī, 马克思, 德国哲学家, Karl Marx +
1818, miè huǒ qì, 灭火器 +
1818-1873, Wèi Xiù Rén, 魏秀仁, 小说家 +
1832, nǎi fěn, 奶粉 +
1834, máng wén, 盲文, braille +
1835, zuǒ lún shǒu qiāng, 左轮手枪, revolver +
1839, zì xíng chē, 自行车, bicycle +
1840-1901, bù píng děng shí liù tiáo tiáo yuē, 不平等十六条条约 -
1840-1860, yā piàn liǎng cì zhàn zhēng, 鸦片两次战争 -
1840, yóu piào, 邮票 +
1842, «Jié Hūn Jìn Xíng Qǔ», «结婚进行曲» +
1842, má zuì shù, 麻醉术 +
1842-1997, Xiāng Gǎng, 香港, 英国殖民地, Hong Kong +/-
1842, "Zōng jiào shì rén mín de yā piàn", "宗教是人民的鸦片" +/-
1844, gōng zì tiě, 工字铁, I beam +
1844-1900, Ní Cǎi, 尼采, 德国哲学家, Friedrich Wilhelm Nietzsche +
1846, Hǎi Wáng Xīng, 海王星, Neptune +
1848, «Gòng Chǎn Dǎng Xuān Yán», «共产党宣言», 书名 +
1848, shǒu xìng, 手性, chirality +
1849-1999, Ào Mén, 澳门, 葡萄牙殖民地, Macau +/-
1849, gāng jīn hùn níng tǔ, 钢筋混凝土 +
1849, nán xìng jī sù, 男性激素, testosterone +
1851, féng rèn jī, 缝纫机 +
1851, Shì Jiè Bó Lǎn Huì, 世界博览会 +
1852, diàn tī, 电梯 +
1854-1900, Kē Ěr Sà Kē Fū, 科尔萨科夫, 俄国精神科医生, S. Korsakoff +
1856, sù liào, 塑料 +
1858, běn huán, 苯环, benzene ring +
1858, zhǐ wén, 指纹 +
1859, Jìn Huà Lùn, 进化论 +
1860, huǒ shāo Yuán Míng Yuán, 火烧圆明园 -
1861-1864, Tài Píng Tiān Guó, 太平天国, 政教合一 -
1862, diàn bīng xiāng, 电冰箱 +
1864, "Shì zhě shēng cún", "适者生存", 名言 +
1865, xiāo dú, 消毒 +
1867, Jiā Ná Dà, 加拿大, 国名, Canada +
1868, dǎ zì jī, 打字机 +
1868, jiāo tōng xìn hào dēng, 交通信号灯 +
1870, mǎ dá, 马达, motor +
1870s, Jí Hé Lùn, 集合论, set theory +
1876, diàn huà, 电话 +
1880, zhēn kōng guǎn, 真空管 +
1881-1973, Bì Jiā Suǒ, 毕加索, 西班牙画家, Pablo R. Picasso +
1881-1885, Huá gōng hé ... Tài Píng Yáng Tiě Lù, 华工和...太平洋铁路 +
1881, sā huǎng de mù ǒu, 撒谎的木偶, Pinocchio -
1882, "Shàng Dì yǐ sǐ", "上帝已死", 哲学思想 -
1884, lí zǐ, 离子, ion +
1885, Jiā Ná Dà Tài Píng Yáng Tiě Lù, 加拿大太平洋铁路 +
1887, yǐn xíng yǎn jìng, 隐形眼镜 +
1890-1939, Bái Qiú Ēn, 白求恩, 加拿大医生, Norman Bethune +
1890, huí xíng zhēn, 回形针, paper clip +
1890, tōng líng bǎn, 通灵板, ouija board -
1891, lán qiú, 篮球, basketball +
1892, bìng dú, 病毒, virus -
1892, fú shǒu diàn tī, 扶手电梯 +
1892-1973, Sài Zhēn Zhū, 赛珍珠, 美国作家, Pearl S. Buck +
1893-1976, Máo Zé Dōng, 毛泽东, 革命家 +
1894, chī jiǎo zǐ lǎo hǔ jī, 吃角子老虎机, slot machine -
1894, «Zī Běn Lùn», «资本论», 书名 +
1894, zuì dī gōng zī, 最低工资 +
1895, diàn yǐng, 电影 +
1895, diàn zuàn, 电钻 +
1895, x guāng, x 光, 显示骨骼 +
1896, Ào Yùn Huì, 奥运会 +
1896, fú shè, 辐射 -
1897, diàn zǐ, 电子, electron -
1898, «Hú Dié Fū Rén», «蝴蝶夫人», 书名 +