j3
jī, 鸡 +
jī chǎng, 机场 +
jī chǎng pǎo dào, 机场跑道 +
jī dàn, 鸡蛋 +
jī dì, 基地 +
jī dòng, 激动 -
Jī Dū Jiào, 基督教, 16世纪 +
Jī Dū Jiào hé "Hā lì lù Yà", 基督教和 "哈利路亚" +
jī guāng, 激光, laser, 1960 +
jī guāng chàng piàn, 激光唱片, CD, 1978 +
jī guāng chàng piàn, 激光唱片, 每片容量 700MB +
jī hé dàn, 鸡和蛋 +
jī huì, 机会 +
jī jiàn, 基建 +
jī mù, 积木, 玩具 +
jī qì rén, 机器人, 1921 +
jī sù, 激素, hormone, 1902 +
jī tóu, 鸡头 -
jī wěi, 鸡尾 -
jī wěi jiǔ, 鸡尾酒, cocktail +
jī xiè shǒu biǎo líng jiàn, 机械手表零件, 200多种 +
jī yā é, 鸡鸭鹅 +
jī yīn, 基因, 遗传单位, gene +
jī yīn, 基因, 21,000个, 2003 +
jī yīn gǎi zào, 基因改造, genetically modified, 1982 +/-
jī yīn tū biàn, 基因突变, mutation -
jīn bì, 金币 +
jīn bó, 金箔 +
jīn fà, 金发 +
jīn fà nǚ láng, 金发女郎 +
jīn gāng, 金刚 +
jīn huáng sè, 金黄色 +
jīn jī dàn, 金鸡蛋 +
jīn jì wén huà, 禁忌文化 +
jīn jiǎn dāo, 金剪刀 +
jīn lóng, 金龙 +
jīn pái, 金牌 +
jīn píng guǒ, 金苹果 +
«Jīn Píng Méi», «金瓶梅», 小说, 1610 +
jīn qián, 金钱 +
jīn qǔ, 金曲 +
jīn róng, 金融 +
jīn róng fēng bào, 金融风暴 -
jīn róng hǎi xiào, 金融海啸 -
Jīn Sān Jiǎo, 金三角, 缅老泰交界地区 -
jīn shǔ, 金属 +
jīn shǔ pí láo, 金属疲劳 -
jīn sī māo, 金丝猫, pussycat +
jīn sī què, 金丝雀 +
jīn sī yǎn jìng, 金丝眼镜 +
jīn tiān, 今天 +
jīn tiān bù huí jiā, 今天不回家 -
«Jīn Tiān Bù Huí Jiā», «今天不回家», 歌名, 1967 +
jīn tiān de shì jīn tiān zuò, 今天的事今天做 +
jīn tiān de shì míng tiān zuò, 今天的事明天做 -
jīn tiān de wǒ, 今天的我 -
«Jīn Tiān Wǒ Fēi Cháng Jì Mò», «今天我非常寂寞», 歌名, 1987 +
jīn wén, 金文, 前11世纪 +
Jīn Xīng, 金星, Venus +
«Jīn Yè», «今夜», 歌名, 1982 +
jīn yín tóng tié xī, 金银铜铁锡 +
Jīn Yōng hé «Xiào ào Jiāng Hú», 金庸和 «笑傲江湖» +
jīn yú, 金鱼 +
"Jīn zhāo yǒu jiǔ jīn zhāo zuì", "今朝有酒今朝醉", 诗句 +
Jīn Zhèng Ēn, 金正恩, 朝鲜元帅, 2016 +
Jīn Zhèng Ēn hé ... wú hé huà, 金正恩和...无核化 +
jīn zhōng, 金钟 +
jīn zì tǎ, 金字塔 +
jīng chóng, 精虫 -
Jīng Háng Dà Yùn Hé, 京杭大运河, 605 +
jīng jí tǐ gē qiǎn, 鲸集体搁浅 -
jīng jì, 经济 +
jīng jì bù jǐng qì, 经济不景气 -
jīng jì dī mí, 经济低迷 -
jīng jì nì zhuǎn, 经济逆转 -
Jīng jù, 京剧, Beijing opera, 1700s +
jīng lì fēng fēng yǔ yǔ, 经历风风雨雨 +/-
jīng luò, 经络 +
jīng mào, 经贸 +
jīng qiān chì dào chǎn zǐ, 鲸迁赤道产子 +
Jīng qǔ, 京曲 +
jīng shén, 精神 +
jīng shén fēn liè zhèng, 精神分裂症, schizophrenia, 1908 -
jīng tǐ, 晶体, crystal +
jīng tǐ guǎn, 晶体管, transistor, 1947 +
jīng tòng, 经痛 -
jīng xīn shè jì, 精心设计 +
jīng xuè, 经血, 每月25-65毫升 -
jīng yàn, 经验 +
jīng yè, 精液 +
jīng zǐ, 精子 +
jí bìng, 疾病 -
jí bù jí dài, 急不及待 -
jí chéng diàn lù, 集成电路, 1958 +
jí dù, 嫉妒 -
jí gé, 及格 +
Jí Hé Lùn, 集合论, set theory, 1870s +
jí lè, 极乐 +
jí lè shì jiè, 极乐世界 +
jí quán zhèng fǔ, 极权政府 -
jí shí tōng xùn, 即时通讯 +
jí tā, 吉他, 乐器名, guitar +
jí tǐ, 集体 +
jí tǐ huí yì, 集体回忆 +
jí tǐ sù sòng, 集体诉讼 +
jí xiáng, 吉祥 +
jǐ hé, 几何, 300 BC +
"Jǐ suǒ bù yù wù shī yú rén", "己所不欲勿施於人" +
jǐn jí, 紧急 -
jǐn jí huì yì, 紧急会议 -
jǐn jí jiàng luò, 紧急降落 -
jǐn shēn yī, 紧身衣 +
jǐn wò wǒ shǒu, 紧握我手 +
jǐng dǐ zhī wā, 井底之蛙 -
jǐng qì, 景气 +
jǐng zì yóu xì, 井字游戏, tic-tac-toe +
jì cuò shù, 计错数 -
jì jūn shì, 季军是 +
jì mò, 寂寞 -
jì shēng chóng, 寄生虫 -
jì shù, 技术 +
jì shù, 计数 +
jì shù zhuǎn yí, 技术转移 +
jì yì, 记忆 +
jì zhě, 记者 +
Jìn cháo, 晋朝, 266-420 +
Jìn Huà Lùn, 进化论, 1859 +
jìn gē rè wǔ, 劲歌热舞 +
jìn lì ér wéi, 尽力而为 +
jìn qū, 禁区 -
jìn rù, 进入 +
jìn rù jǐn jí zhuàng tài, 进入紧急状态 -
jìn rù lìng yī gè shì jiè, 进入另一个世界 +
jìn xíng, 进行 +
jìn xíng qǔ, 进行曲 +
jìn yān, 禁烟 +
jìn yào, 禁药 -
jìn yù, 浸浴 +
jìn zhì lìng, 禁制令 +
jìng, 静, Be quiet! +
jìng diàn, 静电 -
jìng lǐ, 敬礼 +
«Jìng Lǐ de Shào Nǚ», «镜里的少女», 画名, 1932 +
jìng luán, 痉挛 -
jìng zhēng lì, 竞爭力 +
jìng zi, 镜子 +
jiā bào, 家暴 -
jiā céng bō li, 夹层玻璃, 1903 +
jiā cháng, 加长 +
jiā cháng cài, 家常菜 +
jiā gōng, 加工 +
jiā jiǎn, 加减 +
jiā jiā jiǎn jiǎn, 加加减减 +
jiā jiǎn chéng chú, 加减乘除 +
jiā jià, 加价 -
«Jiā Jià Rè Cháo», «加价热潮», 歌名, 1979 +
Jiā Ná Dà, 加拿大, 国名, Canada, 1867 +
Jiā Ná Dà hé lán qiú, 加拿大和篮球 +
Jiā Ná Dà Tài Píng Yáng Tiě Lù, 加拿大太平洋铁路, 1885 +
jiā qiáng jiān guǎn, 加强监管 +
jiā rè, 加热 +
jiā rè yān, 加热烟 -
jiā shí, 加时 +
jiā tíng, 家庭 +
jiā tíng lè, 家庭乐 +
jiā tíng zhǔ fù, 家庭主妇 +
jiā wù, 家务 +
jiā yóu, 加油 +
jiā yuán, 家园 +
jiān chǎo zhēng zhá jú shāo, 煎炒蒸炸焗烧 +
jiān fū yín fù, 奸夫淫妇 -
jiān jìn, 监禁 -
jiān niú pá, 煎牛扒 +
jiān shā, 奸杀 -
jiān yín, 奸淫 -
jiān yín lǔ lüè, 奸淫掳掠 -
jiāng hé, 江河 +
jiāng hú shì, jiāng hú liǎo; 江湖事, 江湖了 +
jiāng jú, 僵局 -
jiāng shī, 僵尸 -
jiāo bàng, 交棒 +
jiāo hé bǎn, 胶合板, plywood +
jiāo huān, 交欢 +
jiāo huàn qíng bào, 交换情报 +
jiāo jié péng you, 交结朋友 +
jiāo jiè, 交界 +
jiāo péng jié you, 交朋结友 +
jiāo tōng, 交通 +
jiāo tōng hēi diǎn, 交通黑点 -
jiāo tōng xìn hào dēng, 交通信号灯, 1868 +
jiāo tōng yì wài, 交通意外 -
jiāo yì, 交易 +
jiāo you, 交友 +
jiǎ de zhēn bù liǎo, 假的真不了 +
jiǎ gǔ wén, 甲骨文, c. 1300 BC +
jiǎ huà, 假话 -
jiǎ rén jiǎ yì, 假仁假义 -
«Jiǎ Rú», «假如», 歌名, 1983 +
jiǎ shuō, 假说 +
jiǎ xīn wén, 假新闻 -
jiǎ xì zhēn zuò, 假戏真做 -
jiǎ xiàng, 假象 -
jiǎ yá, 假牙 +/-
jiǎn cǎi, 剪彩 +
jiǎn chá, 检查 +
jiǎn dāo, 剪刀 +
jiǎn ér qīng, 简而清 +
jiǎn fà, 剪发 +
jiǎn féi, 减肥 +
jiǎn huà, 简化 +
jiǎn huà chéng xù, 简化程序 +
jiǎn huà zì, 简化字 +
jiǎn qí dài, 剪脐带 +
jiǎn tǐ zì, 简体字, 1956 +/-
jiǎn yā, 减压 +
jiǎng bēi, 奖杯 +
jiǎng bù wán de gù shì, 讲不完的故事 +
jiǎng dào lǐ, 讲道理 +
jiǎng gù shì, 讲故事 +
jiǎo, 角 +
jiǎo, 角, 1 +
jiǎo, 角, 5 +
jiǎo bù shēng, 脚歩声 -
jiǎo jiǎo zhě, 佼佼者 +
jiǎo qiú, 角球 +
jià kōng, 架空 +
jià kōng liè chē, 架空列车 +
jià qián, 价钱 +
jià shǐ, 驾驶 +
jià zhí, 价值 +
jiàn dié, 间谍 +
jiàn guǐ, 见鬼 -
jiàn jiě, 见解 +
jiàn kāng má jiàng, 健康麻将 +
jiàn kāng wǔ, 健康舞 +
jiàn miàn, 见面 +
jiàn miàn wò shǒu, 见面握手 +
jiàn shēn, 健身 +
jiàn wàng, 健忘 -
jiàn wén, 见闻 +
jiàn zhù miàn jī, 建筑面积 +
jiàn zi, 毽子 +
jiàn zuì hòu yī miàn, 见最后一面 +
jiàng luò, 降落 +
jiàng yóu, 酱油 +
jiàng zuǐ, 强嘴 -
jiào huáng, 教皇 +
jiào huì, 教会 +
jiào kǔ jiào lèi, 叫苦叫累 -
jiào táng, 教堂 +
jiào táng hé Jī Dū Jiào, 教堂和基督教 +
jiào táng hé Tiān Zhǔ Jiào, 教堂和天主教 +
jiào xùn, 教训 +
jiào yù, 教育 +
jiē bān, 接班 +
jiē bān rén, 接班人 +
jiē lì sài, 接力赛 +
jiē shǒu, 接手 +
jiē shòu, 接受 +
jiē shòu jiào yù, 接受教育 +
jiē shòu xiàn shí, 接受现实 +
jiē shòu xùn liàn, 接受训练 +
jiē shòu yī zhì, 接受医治 +
jiē shòu zhì liáo, 接受治疗 +
jiē shòu zhù fú, 接受祝福 +
jiē tóu, 街头 +
jiē tóu wén huà, 街头文化 +
jiē wěn, 接吻 +
jiē wěn yú, 接吻鱼 +
jiē wǔ, 街舞 +
jié āi shùn biàn, 节哀顺变 +
jié bīng, 结冰 -
jié chí, 劫持 -
jié chí rén zhì, 劫持人质 -
jié dǎng, 结党 -
jié gòu, 结构 +
jié guǒ, 结果 +
jié hūn, 结婚 +
«Jié Hūn Jìn Xíng Qǔ», «结婚进行曲», 1842 +
jié hūn shēng zǐ, 结婚生子 +
jié jiāo péng yǒu, 结交朋友 +
jié shēn zì ài, 洁身自爱 +
jié yè, 结业 -
jiě fēng, 解封 +
jiě jie, 姐姐 +
jiě juè wèn tí, 解决问题 +
jiě mèi, 姐妹 +
jiě mì, 解密 +
jiè bā, 戒疤, 僧侣头上灼疤 +
jiè dú, 戒毒 +
jiè jiǔ, 戒酒 +
jiè kǒu, 借口 -
jiè shào, 介绍 +
jiè shào yī xià, 介绍一下 +
jiè yān, 戒烟 +
jiè yì, 介意 -
jiū fēn, 纠纷 -
jiǔ, 九 +
jiǔ, 酒 +
jiǔ bā, 酒吧, bar +
jiǔ céng tǎ, 九层塔, 香草名, basil +
jiǔ chǐ lóu dǐ, 九尺楼底, 9 foot ceilings +
jiǔ chóng tiān, 九重天 +
jiǔ gōng gé, 九宮格 +
jiǔ huì, 酒会 +
jiǔ jīng, 酒精 +
jiǔ jīng hé gān yìng huà, 酒精和肝硬化 +
jiǔ jié lí, 九节狸 +
jiǔ jiǔ biǎo, 九九表, multiplication table, c. 305 BC +
jiǔ jiǔ jīn, 九九金 +
Jiǔ Lóng Tú Yā Huáng Dì, 九龙塗鸦皇帝, 曽灶财 +
Jiǔ Lóng Xiāng Gǎng, 九龙香港; Kowloon, Hong Kong +
jiǔ qiǎo bǎn, 九巧板 +
jiǔ quán zhī xià, 九泉之下, 阴间 -
"Jiǔ rù chóu cháng chóu gèng chóu", "酒入愁肠愁更愁", 诗句 +
jiǔ wō, 酒窝 +
jiǔ xiāo yún wài, 九霄云外, on cloud nine +
jiǔ yǐn, 酒瘾 -
jiǔ zuì nào shì, 酒醉闹事 -
jiǔ zuì sān fēn xǐng, 酒醉三分醒 +
jiù dì qǔ cái, 就地取材 +
jiù fù, 舅父, uncle +
jiù mǔ, 舅母, aunt +
jiù pài, 旧派 +
jiù shēng quān, 救生圈 +
jiù shēng yī, 救生衣 +
jiù zhí, 就职 +
John Michell hé hēi dòng, 黑洞, 1783 +
jū jiā ān lǎo, 居家安老 +
jūn gǎng, 军港 +
jūn piào, 军票, 1941-1945 -
jūn shì, 军事 +
jūn shì jī dì, 军事基地 +
jūn xiào, 军校 +
jūn zhuāng, 军装 +
jú zhū pá, 焗猪扒 +
jǔ shǒu, 举手 +
jǔ qǐ shuāng shǒu, 举起双手 -
jǔ shǒu zàn chéng, 举手赞成 +
jǔ xíng huì yì, 举行会议 +
jù liǎo jiě, 据了解 +
jù shǒu jù wěi, 句首句尾 +
jù yǒu jìng zhēng lì, 具有竞爭力 +
jù zhī mén wài, 拒之门外 -
juān qí dài xuè, 捐脐带血 +
juān qián, 捐钱 +
juān xuè, 捐血 +
juǎn shé yīn, 捲舌音 +
jué dī, 決堤 -
jué dìng shàng sù, 決定上诉 +
jué shí, 绝食 +/-
jué shí kàng yì, 绝食抗议 +/-
jué wàng, 绝望 -
jué yù, 绝育 +
jué zhèng, 绝症 -